دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 59، اسفند 1397، صفحه 1-162 
طراحی و اعتباریابی مدل اجرای خط‌مش‌های تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

صفحه 115-131

نسرین خدابخشی؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ مسعود قربان حسینی؛ احسان ساده