اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد رحیمی

جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

m.rahimi5564atgmail.com
045-32451692
0000-0002-5634-2275

سردبیر

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mehrdad_navabakhshatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرهنگ ارشاد

جامعه شناسی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

ershadafatgmail.com

دکتر حبیب الله زنجانی

جمعیت شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ba_zanjaniatyahoo.com

دکتر باقر ساروخانی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه تهران

b.saroukhaniatyahoo.com

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه تهران

mohsenitatut.ac.ir

دکتر محمد تقی ایمان

جامعه شناسی استاد دانشگاه شیراز

imanatshirazu.ac.ir

دکتر محمود شارع پور

جامعه شناسی استاد دانشگاه مازندران

sharepouratyahoo.com

دکتر محمد کریم منصوریان

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه شیراز

mmansouratrose.shirazu.ir

دکتر حسین بنی فاطمه

جامعه شناسی استاد دانشگاه تبریز

banifatemeattabrizu.ac.ir