پیوندهای مفید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال


بانک اطلاعات نشریات کشور


پرتال نشریات علمی


انجمن جامعه شناسی ایران


انجمن انسان شناسی ایران


پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی


جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران


سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


مجله جامعه شناسی ایران


مجله جامعه شناسی کاربردی


مجله جامعه شناسیِ نهاد های اجتماعی


مجله علوم اجتماعی


مجله مسائل اجتماعی ایران


مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران


مجله مطالعات جامعه شناختی


مجله مطالعات جامعه شناختی شهری


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری