فرایند پذیرش مقالات

مقالات بعد از دریافت، توسط کارشناس مربوطه بررسی و در صورت تایید از لحاظ تنظیم بودن مقاله براساس فرمت فصلنامه (راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید) در جلسه هیات تحریریه مطرح و بررسی می گردد. چنانچه مقاله در قالب اهداف فصلنامه تشخیص داده  شود داوران تعیین شده و در اسرع زمان ارسال می گردد. در این فرآیند بررسی هم نویسندگان و هم داوران برای یکدیگر ناشناس هستند.

سپس بعد از اخذ نتایج داوری، فرم ارزیابی به نویسنده مسئول ارسال شده و در عرض دو هفته باید موارد را برطرف و دوباره بارگذاری نمایید. چنانچه موارد ارزیابی اعمال شده باشد و کارشناس مربوطه تایید نمایید، مقاله جهت ارایه پذیرش در جلسه هیات تحریریه مطرح و در اسرع زمان گواهی پذیرش ارایه می گردد. نمودار زیر فرآیند دریافت، داوری، پذیرش و چاپ مقالات را نشان می‌دهد

 

فرآیند دریافت، داوری، پذیرش و چاپ مقالات در فصلنامه تغییرات اجتماعی - فرهنگی