نویسنده = ابوالقاسم حیدرآبادی
باورهای دینی و تغییر ارزش های خانواده دانش آموزان دبیرستانی شهرهای استان مازندران

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 162-179

امین ورزی کناری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ منوچهر پهلوان


بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با خشونت خانگی والدین علیه فرزندان

دوره 10، شماره 4، دی 1392، صفحه 32-50

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ محمود یعقوبی دوست؛ بهروز شاهون وند


بررسی و سنجش میزان توسعه اجتماعی در مناطق روستایی استان مازندران

دوره 3، شماره 3، مهر 1386

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی رحمانی فیروز جاه؛ راحله مجتبوی