نویسنده = حیدرآبادی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 4
1. عوامل اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی مؤثّر بر رضایتمندی از ازدواج مجدد زنان مطلقه در شهرستان  اهواز

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395

نبی الله ایدر؛ مجید حکمتی‌منش؛ ابوالقاسم حیدرآبادی


3. بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با خشونت خانگی والدین علیه فرزندان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 32-50

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ محمود یعقوبی دوست؛ بهروز شاهون وند


4. بررسی و سنجش میزان توسعه اجتماعی در مناطق روستایی استان مازندران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی رحمانی فیروز جاه؛ راحله مجتبوی