نویسنده = علیزاده اقدم، دکتر محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390

نیر محمدپور؛ دکتر محمد باقر علیزاده اقدم؛ حسن پاشازاده؛ دکتر محمد عباس زاده