نویسنده = رضاعلی محسنی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر دولت رانتیر بر الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 40-58

شهرام طهماسبی؛ مهرداد جواهری پور؛ رضاعلی محسنی


2. نقش اعتماد اجتماعی و استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-92

زهرا نورانی آسیابر؛ طهمورث شیری؛ رضاعلی محسنی


3. بررسی و تبیین جامعه شناختی اعتیاد زنان در محله های فرودست شهر اراک

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-47

عباس خسروانی؛ رضاعلی محسنی؛ حبیب صبوری خسروشاهی