نویسنده = شهلا کاظمی پور ثابت
بررسی تأثیر سالمندی بر از خود بیگانگی اجتماعی آن‌ها (مورد مطالعه: سالمندان ساکن آسایشگاه های شهر رشت)

دوره 17، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 24-39

رحیم حجتی سیبنی؛ علی مرادی؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حمید پوریوسفی


مطالعه جامعه شناختی رابطه کیفیت زندگی زناشویی با عوامل جمعیت شناختی

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 55-72

فاطمه رشید؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حسین آقاجانی مرساء


بررسی رابطه بین مصرف فرهنگی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی 65-15 ساله)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-18

اکرم دوستی؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور ثابت