نویسنده = سید ناصر حجازی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جامعه شناختی سالمندآزاری (با تاکید بر پدیده سالمندی در شهر تهران)

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 75-92

محمدرضا رنجبر محمدی؛ سید ناصر حجازی؛ محمد علی چیت ساز


2. مطالعه جامعه‏ شناختی تأثیر تغییرات فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویتی زنان

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-39

آسیه آقائی حسین آبادی؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی