کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی و کالبدی کیفیت زندگی شهری منطقه 3 اردبیل

دوره 18، شماره 3، آذر 1400، صفحه 43-58

صاحبعلی رام دیبکلو؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ رسول درس خوان


تحلیل مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل و سرای سالمندی استان گیلان و عوامل موثر بر آن

دوره 17، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 43-61

مجید حسینی نثار؛ حبیب اله زنجانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ علیرضا کلدی


تبیین جامعه‌شناختی سالمندی پویا با تأکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-17

بتول امین جعفری؛ حسین آقاجانی؛ علی هاشمیان فر