کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار(مطالعه موردی:شهر ایلام)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1392

زهرا عبدالهی؛ سید محمد سید میرزایی؛ باقر ساروخانی؛ حشمت قبادی


امنیت اجتماعی و حضور مسافران در سواحل مازندران

دوره 5، شماره 2، تیر 1388

سید حسن حسینی؛ دکتر زین العابدین رحمانی