کلیدواژه‌ها = جوانان
مطالعه جامعه‌شناختی رویکرد جوانان به همباشی و همزیستی‌های نوپدید (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 18، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 21-39

ناهید حسینی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ باقر ساروخانی


تبیین جامعه شناختی رابطه بین اعتیاد اینترنتی و انزوای اجتماعی جوانان شهر تهران

دوره 15، شماره 3، آذر 1397، صفحه 18-37

زهره شعبانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ روزا کرم پور


فراتحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان

دوره 12، شماره 4، دی 1394

محسن نیازی؛ میلاد نوروزی؛ اسما عسگری کویری