کلیدواژه‌ها = سالمندی
تحلیل جامعه شناختی سالمندآزاری (با تاکید بر پدیده سالمندی در شهر تهران)

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 75-92

محمدرضا رنجبر محمدی؛ سید ناصر حجازی؛ محمد علی چیت ساز


تحلیل مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل و سرای سالمندی استان گیلان و عوامل موثر بر آن

دوره 17، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 43-61

مجید حسینی نثار؛ حبیب اله زنجانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ علیرضا کلدی