کلیدواژه‌ها = عوامل فرهنگی
رابطه‌ی بین عوامل اجتماعی – فرهنگی و تمایل جوانان تهرانی به ورزش همگانی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 99-117

حامد غلامپور گالشکلامی؛ خلیل میرزائی؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علیپور درویشی


بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثّر بر طلاق در شهرستان زنجان در سال 1387

دوره 4، شماره 2، تیر 1387

دکتر مهدی قدیمی؛ زهرا محمدی؛ رقیه عباسی