دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش ساختار سازه ای ساختمان های عمومی در تغییر احساس امنیت شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

جعفر یوسف پور؛ مهدی محمودی کامل اباد؛ سیامک پناهی


2. بررسی تاثیر عامل فرهنگی و محیطی در تعاملات اجتماعی افراد در بازارهای سنتی و مدرن شمالغرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

یوسف هوشمندپور؛ مزین دهباشی شریف؛ سید محمدرضا نصیرسلامی؛ محمد عدالتخواه


3. بررسی تأثیر سالمندی بر از خود بیگانگی اجتماعی آنها (مورد مطالعه: سالمندان ساکن آسایشگاه های شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

رحیم حجتی سیبنی؛ علی مرادی؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حمید پوریوسفی