بررسی عوامل موًثر اعتیاد جوانان به اینترنت و پیامدهای آن (مطالعه موردی شهر ساری)

نویسنده

چکیده

اینترنت به تدریج قسمت زیادی از زندگی روزانه افراد به خصوص جوانان را اشتغال می نماید و هر سال گزارش های بیشتری از اعتیاد به اینترنت می رسد...

کلیدواژه‌ها