بررسی تغییرات ارزش‌ها و رابطه‌ی آن با شکاف نسل‌ها مطالعه موردی شهر‌های استان مازندران

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر در پی توصیف، تحلیل و تبیین تغییر ارزش‌ها با تاکید بر مطالعه نسل‌ها و شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر شکل‌گیری این تغییرات در بین جوانان و مقایسه آن با نسل میانسال و بزرگسال در یک نمونه آماری 820 نفر زن و مرد هفده تا شصت و چهار ساله ساکن در شهر‌های استان مازندران می‌باشد. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است و داده‌های مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه‌های مربوط گردآوری، استخراج و تحلیل شده است. هدف این بررسی هنجاریابی و شناخت اعتبار مقولات ارزشی موجود در فهرست دهگانه ارزشی شوآرتز در میان جوانان (29ـ17) ساله و مقایسه آن با دو نسل میانسال (44ـ30) و بزرگسال (64ـ45) و بررسی تفاوت معنی‌داری مقولات ارزشی به صورت مقطعی با توجه به فرضیه‌های تحقیق تنظیم شده است.مطالعه حاضر در قالب چارچوب نظری تحقیق با استفاده از رهیافت کارکردگرایی و ساختارگرایی برای درک بهتر تغییر ارزش‌ها و تفاوت نسل‌ها بهره گرفته است. داده‌ها حاکی از آن است که گرچه برخی شباهت‌های ارزشی در زمینه ارزش‌های کلان در سطح اجتماعی و ملی وجود دارد اما در تعدادی از این مقولات و گرایشات ارزشی به ویژه در عرصه شخصی و فردی و یا راه‌های دستیابی به این طبقات ارزشی بین نسل‌ها و عمدتاً در بین جوانان تفاوت‌های معنادار مشاهده شده است. عواملی همچون رسانه‌های گروهی، نوع خانواده، میزان نفوذ و قدرت اجتماعی، گروه مرجع، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، و اعتماد اجتماعی در کنار ویژگی‌های فردی مثل سن، جنسیت، سطح درآمد، نوع شغل، سطح تحصیلات در ایجاد تغییرات ارزشی در درون نسل‌ها تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها