مدیریت رضایت زندگی کارکنان با تاکید بر عوامل اجتماعی(مطالعه موردی کارکنان برخی سازمان‌های اداری و صنعتی شهر تبریز

نویسنده

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

رضایت زندگی مجموعه‌ای از احساس خوشنودی و رضایت‌مندی کلی مردم از شرایط واقعی فعالیت و محیط فعالیت، نوع مسؤولیّت، روابط انسانی، روابط اجتماعی و میزان امکانات زندگی و اجتماعی است. سرشت پیرامون فعالیت انسان بر احساس‌های انسان در فعالیت اثر می‌گذارد و هدف اصلی این پژوهش سنجش و مقایسه عوامل مؤثر بر رضایت زندگی مردم است که ابتدا برای جامعه آماری شامل کارکنان برخی سازمان‌های مختلف اداری و صنعتی شهر تبریز در رده‌های کارمندی و کارگری در نیمه اول سال 87، پرسش‌نامه‌ای برای سنجش معیارهایی مانند قوانین فعالیت، مدیریت اجتماعی، کیفیت زندگی کاری، وضعیت مادی، میزان تلاش، پاداش فعالیت، ماهیت شغل، احساس مسؤولیّت، ترقی در زندگی و امکانات زندگی، جمع‌آوری و تحلیل گردید. با توجه به این که پرسش‌نامه استاندارد نبودن پایایی آن توسط نرم‌افزار تایید نشد و مجموعه پاسخ‌های به‌دست آمده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی دسته‌بندی شد. بدین ترتیب عوامل ساده‌زیستی، مدیریت زندگی، تعهد اجتماعی، مشارکت‌پذیری، ارتباط اجتماعی، امکانات اجتماعی، امکانات زندگی و احترام به دیگران به عنوان متغیرهای مستقل استخراج و طبق معیار بارتلت تست دسته‌بندی و تفکیک عامل‌ها تایید و پایایی سؤوال‌ها تایید شد. در ادامه تحلیل از طریق معادله رگرسیونی از بین هشت متغیر مذکور تنها پنج متغیر مستقل مدیریت زندگی، ساده‌زیستی، تعهد اجتماعی، احترام به دیگران و امکانات زندگی در معادله باقی ماند و بقیه از معادله خارج و فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر ارتباط رضایت زندگی با متغیرهای مستقل، تایید گردید

کلیدواژه‌ها