الگوی خانواده و سبک زندگی جنسیّتی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی بود یا نبود رابطه بین الگوی خانواده بر حسب تقسیم جنسی وظایف خانگی میان زن و مرد و سبک زندگی اقشار مرفه غیر نوظهور و نوظهور در شهر تهران است. سؤال اصلی این است: در کدام الگوی خانواده هسته‌ای (سنّتی اقتدارگرا یا مشارکتی) بین جنسیت و سبک زندگی دو گروه رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ سؤال، از روش جمع‌آوری اطلاعات پیمایش تحلیلی با ابزار پرسش‌نامه، در جامعه‌ی آماری شهر تهران استفاده شده است. روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای و روش تعیین حجم نمونه کوکران، با حجم نمونه 700 نفر می‌باشد. فرآیند پیمایش تجربی در سال 1384 انجام شد. یافته‌های حاصل از آزمون‌های آماری با نرم‌افزار SPSS، نشان داد که: با تغییر الگوی خانواده از هسته‌ای سنّتی اقتدارگرا به هسته‌ای مشارکتی در هر دو گروه مرفه غیر نوظهور و مرفه نوظهور، الگوی خانواده با سبک زندگی کلّی بر حسب جنس رابطه معنادار می‌یابد و سبک زندگی کلّی زنان از عامیانه به سمت عالمانه گرایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها