بررسی سرمایه‌ی ­اجتماعی و عوامل مؤثّر بر آن(مطالعه‌ی موردی شهر گرمی استان اردبیل در 1388)

نویسندگان

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف­ از این تحقیق بررسی سرمایه‌ی اجتماعی و عوامل مؤثّر بر آن در شهرستان (مغان) گرمی می‌باشد. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی است، جامعه آماری گروه سنّی 59ـ20 ساله شهرستان گرمی می‌باشند که  بر اساس فرمول کوکران تعداد 375 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته‌اند. با توجه به تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها مشخص گردید که بین تعهد دینی در این تحقیق و سرمایه‌ی اجتماعی رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد و لذا تنها یک فرضیه (تعهد دینی) تایید می‌گردد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که بین جنس، سنّ، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، میزان استفاده از رسانه با سرمایه اجتماعی همبستگی وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها