َفراتحلیل مطالعات حوزه ی دین و ارزش‌های اجتماعی در ایران

نویسنده

دکتری جامعه شناسی ـ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.

چکیده

دراین مقاله،فراتحلیل مطالعات انجام شده درحوزه ی دین وارزش های اجتماعی 23تحقیق به عنوان  جامعه آماری موردتحلیل وبررسی قرار گرفت. برای تبیین رابطۀدین وارزش های اجتماعی از رویکرد ترکیبی استفاده شده است.روش جمع آوری داده ها مطالعه اسنادی ازنوع تحلیل کیفی ونحوه پردازش وتجزیه داده ها به صورت فراتحلیل انجام شده است.                                                                     پرسش اصلی تحقیق حاضر این است آیا امکان سازگاری و تطابق و همزیستی میان دین و ارزش‌های اجتماعی در جنبه‏های مختلف زندگی فردی و اجتماعی وجود دارد؟ در صورت تطابق و عدم تطابق بین این دو شرایط و وضعیت اجتماعی جامعه منجر به چه موضوعات و مسائلی می‏شود.                                    نتایج حاصل از این تحقیق این‌که، امروز آدمی را انسان دین‌ورز می‏نامند و دین در جامعه ایران حضور و نقش فعال و پررنگی دارد، و ارزش‌های دینی یکی از عناصر کلیدی در نظام فرهنگی جامعه محسوب می‏شود و شناخت آن نقش بسیار مهّمی در شناخت نظام فرهنگی دارد. و از منظر دین اسلام ارزش اجتماعی هنگامی که به تأیید دین برسد، اعتبار لازم را کسب خواهد کرد و به عنوان ارزش‌های امضایی مورد کاربرد و استفاده قرار خواهد گرفت. از نتایج دیگر تحقیق این که در صورت تطابق و سازگاری و همزیستی بین ارزش های دینی و ارزش‌های اجتماعی، زمینه همگرایی و همنوایی به وجود می‏آید و فرآیند جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری به نحو مطلوب انجام می‏گیرد. در صورت عدم تطابق بین این دو میزان آسیب‏ها، جرائم، مسایل اجتماعی در جامعه افزایش می‏یابد و جامعه به طرف واگرایی می‏رود.

کلیدواژه‌ها