بررسیعواملاجتماعیمؤثّربرتفاوتهاینگرشیدونسلمادراندختراننسبت به ارزش های اجتماعی در شهر بوکان

نویسندگان

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

پژوهشحاضرباهدفتعیینعواملاجتماعیمؤثّربرتفاوتهاینگرشیدونسلمادراندختراننسبتبهارزشهایاجتماعیدرشهربوکانصورتگرفتهاستروش تحقیقپیمایشیوجامعهآماریآنتمامدختراندانشآموزمقطعمتوسطهشهربوکانبههمراهمادرانآنهامیباشدکهدرسال1388دراینشهرتحصیلمیکنندنمونهگیریبهروشتصادفیطبقاتیبهتفکیکرشتهتحصیلیبهتعداد259دختربههمراهمادرانآنهامجموعاً518نفرانتخابگردیددادههابهوسیلهپرسشنامههایمحققساختهودرقالبطیفلیکرتطراّحیشدرواییآنهابهصورتمحتوایصوریوپایاییآنبااستفادهازضریبآلفایکورنباخموردتأییدشدنتایجبااستفادهازنرمافزارSPSSوروشهایآماریتیتستمستقل،ضریبهمبستگیپیرسون،رگرسیونگامبهگامموردتجزیهوتحلیلآماریقرارگرفتنتایج تحقیق نشان داد کهمیانگینسنّیدانشآموزاندختر5317باانحرافمعیار952وهمچنینمیانگینسنّیمادران96/42 باانحرافمعیار927بودبیندخترانومادرانازنظرمیزاناعتقادبهرعایتحجاب،نگرشبهطلاق،اعتقادبهرابطهیقبلازازدواجدختروپسر،اعتقادبهنوعدوستی،اعتقادبهاشتغالزنانتفاوتآماریمعنیداریوجودداردازنظرسطحدینداریبیندخترانومادرانتفاوتیآماریمعنیداریوجودنداشتمیزانجامعهپذیریدختران،فراوانیعضویتدرتشکلها ،ومیزانتبعیّتدخترانازگروهمرجعهنرمندانباتفاوتهاینگرشیدونسلمادراندختراننسبتبهارزشهایاجتماعیهمبستگیمثبتمعنیداریداشتند،نتایجتحلیلرگرسیوننیزنشانداداین3 عاملمجموعاً20 درصدازواریانستفاوتهاینگرشیدونسلمادراندخترانراتبیینمیکندبینفردگرایی،صمیمیتخانوادگیوتفاوتهاینگرشیدونسلمادراندخترانرابطهآماریمعنیداریبه دستنیامد

کلیدواژه‌ها