فردگرایی‌ خودخواهانه و عوامل مؤثّر بر آن

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این تحقیق با هدف سنجش میزان فردگرایی خودخواهانه و عوامل مؤثّر بر آن در بین 300 نفر از دانشجویان و دانش آموزان شهر تهران انجام شده است.  فردگرایی خودخواهانه، عبارتست از حالتی که، افراد در قیود ناشی‌ از نظم‌ اجتماعی‌ و اخلاقی‌ تردید کننده‌ و هیچ‌ چیز دیگری‌  را جز منافع‌ خودشان‌ به‌ حساب‌ نیاورند. به عبارت دیگر تعقیب خودخواهانه منافع فردی و ترجیح آن بر منافع جمعی. از بین پاسخگویان، 48درصد مرد و 52 درصد زن هستند به علاوه 50درصد آن ها دانش آموز و 50 درصد دیگر دانشجو بوده و میانگین سن آن ها حدود 20 سال است. میانگین‌ فردگرایی‌ خودخواهانه (بر رو ی یک طیف پنج قسمتی که در آن عدد صفر بیانگر جمع گرایی و عدد چهار به معنی فردگرایی است) معادل 7/2 است که بین‌ متوسط تا کمی‌ فردگرا قرار دارد. حدود 55/0 از واریانس‌ فردگرایی خودخواهانه‌ توسط متغیرهای میزان رضایت‌، تجمل‌ گرایی‌، احساس‌ بی عدالتی‌ نسبی‌، سن‌ و نحوه‌ ی جامعه‌ پذیری ‌در خانواده‌ تبین‌ شده‌ است.
واژگان کلیدی:فرد گرایی خودخواهانه، جمع گرایی، خود خواهی، دیگرخواهی.

کلیدواژه‌ها