بررسی عوامل مؤثر برانگیزش اعضای هیأت علمی در انجام تحقیقات با استفاده از تئوری انتظار وروم

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از تئوری ­انتظار به بررسی عوامل مؤثّر برانگیزش اعضای هیأت ­علمی درانجام تحقیقات پرداخته شده ­است. جامعه‌ی­ آماری پژوهش حاضر شامل تمامی اعضای هیأت­ علمی دانشگاه­های آزاد اسلامی استان هرمزگان بوده­اند که با روش سرشماری و با بهره­گیری ازپرسشنامه‌ی استاندارد اطلاعات لازم از جامعه 78 نفری جمع­آوری گردید. برای سنجش متغیر بهره­وری، دو دسته معیارها در دوره زمانی کوتاه ­مدت و بلند مدت در نظرگرفته­ شد که شامل چاپ مقالات در مجلات علمی معتبر، چاپ کتاب و اعتباری نمودن طرح­ها می­باشد.نتایج به دست آمده نشان داد که برای اعضای رسمی، درکوتاه مدت و بلند مدت نه پاداش درونی و نه پاداش بیرونی انگیزه لازم را برای انجام پژوهش درآنان ایجاد نمی‌کند، اما برای اعضای رسمی- آزمایشی هم پاداش بیرونی و هم پاداش درونی برانگیزاننده بوده­ است، به­ طوری ­که طبق یافته­های حاصل از«آزمون ضریب همبستگی پیرسون»، بین «میزان بهره­وری تحقیق قبل از رسمی­ شدن» با «پاداش­های بیرونی» درسطح اطمینان 95 درصد رابطه‌ی معناداری وجود دارد. (0.023sig، 0.263r) به عبارت دیگر اعضای هیأت­های علمی دانشگاه تا زمانی ­که رسمی نشده­اند و نیروی قراردادی و یا آزمایشی هستند تلاش می­کنند برای دریافت پاداش­های بیرونی جهت تثبیت وضعیت استخدامی­شان تحقیقات بیشتری را انجام دهند. طبق نتایج حاصل از رگرسیون 19 درصد از واریانس انگیزش اعضای ­هیأت­ علمی در انجام­ دادن تحقیق توسط متغیرهای شش­گانه­ای که معرّف پاداش­های بیرونی است (رسمی­شدن،ارتقا یافتن، افزایش یافتن حقوق، رسیدن به یک پست اداری، نیل به ­کرسی استادی، کاهش بارتدریس)تبیین می­شود، بنابراین می­توان نتیجه گرفت که بین انگیزه انجام تحقیق در بین اعضای هیأت علمی با 6 متغیر مربوط به پاداش­های بیرونی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها