بررسی مقایسه‌ای ارزشهای جنسیتی در بین زنان و مردان شهر خلخال

نویسندگان

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

تحقیق حاضر در پی توصیف و تحلیل ارزشهای جنسیتی در یک نمونه آماری 327 نفری بالای 16 سال در خانواده‌های شهر خلخال می‌باشد. پژوهش حاضر این مقوله را در چهارحوزه‌ی جامعه شناختی، ادبیات، روانشناختی و تاریخی بررسی کرده است. هدف این پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که: ملاک ارزشهای جنسیتی در بین خانواده‌های شهر خلخال چه می‌باشد؟روش تحقیق پیمایشی و داده‌ها از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spssبا پایایی 87/0 به روش آلفای کرومباخ و طیف لیکرت استخراج و تجزیه وتحلیل شده است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و روش تعیین حجم نمونه کوکران با حجم نمونه 327 نفر انتخاب شده‌اند. ارزشهای جنسیتی با متغیر سن، رسانه‌های جمعی، نگرش والدین و فرزندان، تحصیلات و پایگاه اجتماعی و اقتصادی سنجیده شد و نتایج نشان داد که متغیر‌های مستقل سن، رسانه‌های جمعی، تحصیلات و نگرش بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته‌ی ارزشهای جنسیتی و کمترین تاثیر را متغیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی در این جامعه‌ی آماری داشته است.پیشنهادها: همه عوامل و متغیرهایی که باعث ارتقا یافتن سطح ارزشهای جنسیتی در جامعه می‌شود      می‌بایست تقویت گردد و با استفاده از رسانه‌های جمعی و بستر‌سازی فرهنگی مناسب اعتماد به نفس و خودباوری خانواده‌ها ارتقاء یابد. 

کلیدواژه‌ها