اصول تفکر ناب در ساخت مدل فرزانگی ارتباط اجتماعی و ارزیابی تأثیر کاربرد آن بر عملکرد کارکنان

نویسنده

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

یکی از مسایل مهم دانشگاه‌های مختلف ضعف کیفیت ارتباطات بین مدیران دانشگاهی و اعضای هیأت علمی می‌باشد به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین عامل موجد این نارسایی ارتباطی ناشی از عدم استفاده صحیح روش‌های تعاملی خردورزانه باشد بر این اساس معرفی مدل یا الگوی جدید ارایه شده توسط محقق تحت عنوان مدل فرزانگی ارتباط اجتماعی و آزمون این مدل از طریق ارزیابی تأثیر میزان کاربرد آن توسط مدیران دانشگاه‌ها بر انگیزه‌های شغلی و عملکرد مدرسان از اهداف اساسی مطالعه و نگارش مقاله حاضر می باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق مدیران و مدرسان دانشگاه‌های استان گیلان بوده‌اند داده‌ها ازطریق پرسش نامه محقق ساخته جمع‌آوری شده و از آزمون معنی‌دار بودن ضریب بتا در مدل‌های ساختاری استفاده گردیده است نتیجه‌ی آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که در صورت استفاده مدیران دانشگاهی از اصول تفکر ناب، رضایت‌مندی مدرسان افزایش یافته و متعاقب آن عملکرد بهتری از جانب آنها مشاهده خواهد گردید. 

کلیدواژه‌ها