بررسی علل جامعه‌شناختی گرایش زنان به مطالعه‌ی رمان فارسی در سالهای پس از انقلاب اسلامی در منطقه‌ی یک شهر تهران در سال1388

نویسندگان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

امروزه در جامعه‌ی ما زنان و دختران جوان بسیاری به مطالعه‌ی رمان روی آورده‌اند. بدون شک این استقبال گسترده از آثار ادبی و به طور ویژه رمان از منظری جامعه‌شناختی می‌تواند گویای بسیاری از مسائلی باشد که پاسخگویی به آنها از ضروریات جامعه کنونی ما خواهد بود. شاید یکی از جنبه‌های مهمی که علت این گرایش باشد، شخصیت‌پردازی زن در رمانهای فارسی است به طوری که در دوران اخیر شاهد تکامل و رشد اهمیت شخصیت زن هستیم. تحولات اجتماعی بعد از انقلاب و درآمدن زن از محدوده‌ی خانواده و پیوستن او به فعالیتهای اجتماعی از عوامل مهم این دگرگونی است. هدف اصلی این مقاله بررسی علل جامعه شناختی زنان به مطالعه رمان فارسی در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. روش تحقیق در این مقاله پیمایش بوده و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. به منظور تسهیل و تسریع پژوهش، ناگزیر تعداد 150 زنبه عنوان نمونه معرف به شیوه تصادفیبرای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری برای روایی و آلفاکرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد و از آزمون‌های ناپارامتری معادل چون آزمون x2  و برای سنجش رابطه از ضریب "تاوکندال" استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین متغیرهایی چون میزان مطالبه فرصت‌های برابر با مردان، گرایش به آشنایی با مسایل روز، اهمیت به قهرمانان زن در رمانها، کسب مهارت‌های اجتماعی و پرکردن اوقات فراغت با مطالعه رمانهای فارسی ارتباط معناداری وجود دارد. این معناداری در سطح حداقل 95 درصد اطمینان فرضیات تحقیق را تایید میکند.

کلیدواژه‌ها