بررسی تأثیر تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بر وضعیت فرهنگی اجتماعیمردم شهرخنج

نویسندگان

چکیده

عمده‌ی تحقیقات در مورد سازمان‌ها در کشور ما تقریباً منحصر به مطالعه‌ی داخلی سازمان بوده و به نقش سازمان‌ها، در شکل‌دهی محیط پیرامون اشاره نشده است.یکی از مهم‌ترین پیامدهای دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سازمان اجتماعی، تغییر در بافت اجتماعی و فرهنگی شهرهایی که دانشگاه در آن تأسیس شده است، می‌باشد. این مسأله با وجود اهمیت فراوان کمتر بدان پرداخته شده است. این تحقیق به بررسی تأثیرات اجتماعی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج، به عنوان یک سازمان مدرن، از دیدگاه مردم خنج می‌پردازد.روش مطالعه این مقاله پیمایش می‌باشد و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. برای انتخاب جامعه‌ی آماری 45 درصد از جمعیت بالاتر از هجده سال خنج به صورت تخمینی انجام گرفت. جمعیت شهرستان خنج تقریباً برابر با 20 هزار نفر می‌باشد. که با کم کردن افراد زیر 18 سال به رقمی در حدود 9 هزار نفر می‌رسیم. پس از تعیین مناطق، به صورت تصادفی پرسشنامه‌ها در میان مناطق توزیع شد. از اعتبار صوری برای روایی و آلفا کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد و با توجه به این که سطح سنجش اکثر متغیرها ترتیبی بود لذا از روش آماری ضریب کی دو استفاده به عمل آمد.نتایج تحقیق نشان می­دهد که دانشگاه آزاد اسلامی توانسته است در افزایش مشارکت زنان در جامعه، بهبود روابط اجتماعی در بین مردم و افزایش گرایش به ادامه تحصیل در بین دانش­آموزان گردد. به طور کلی از زمان تأسیس دانشگاه آزاد در شهرستان خنج امید به بهبود وضعیت زندگی در بین مردم افزایش یافته است و به نظر می­رسد که این عامل باعث کاهش مهاجرت شهروندان به شهرهای دیگر به امید زندگی بهتر، گردیده است. چرا که مردم شهر خنج معتقدند، مهاجرت شهروندان از شهر خنج از زمان تأسیس دانشگاه آزاد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها