شناسایی والویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل فارغ‌التحصیلان مراکز فنی و حرفه‌ای: مورد مطالعه شهرکرمانشاه

نویسندگان

 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی وعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.

چکیده

آموزش فنی و حرفه­ای فعالیت­هایی است که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می­کند و یا کارائی و توانایی افراد را در انجام کارها افزایش می­دهد. کارآموزان فنی و حرفه­ای باید در مشاغل مربوط به رشته تحصیلی خود و یا مشابه آن اشتغال داشته باشند. هدف این مقاله شناسایی والویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه‌ای در شهر کرمانشاه می‌باشد.روش مطالعه در این مقاله پیمایش بوده جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه‌ی ‌آماری در این مطالعه کلیه‌ی فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و حرفه‌ای شهر کرمانشاه می‌باشد که در زمان تکمیل پرسشنامه جذب بازارکار شده‌اند که تعداد آنها برابر 2350 نفر می باشند. از جامعه آماری نمونه‌ای 600 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات از آزمونهای ناپارامتری Vکرامر، آزمون tau-bکندال، آزمون گاما و ضریب همبستگی اسپیرمن و همچنین آزمون سمیرنو کولموگروف استفاده به عمل آمده است.نتایج به‌دست آمده از این تحقیق که با استفاده از آماره‌های ناپارامتریک تجزیه و تحلیل شد، نشان می‌دهد که بین متغیرهایی چون جنسیت، وضعیت تأهل پاسخگویان، میزان تخصص و مهارت فارغ التحصیلان، سن   آنها و مقطع تحصیلی آنها ارتباط معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها