بررسی میزانو رابطه‌ی امنیت اجتماعی و همگرایی قومیت‌های آذری و کرد در شهر ارومیه

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

امنیت اجتماعی و همگرایی قومی یکی از مهمترین مؤلفه‌های امنیت پایدار محسوب می‌شود. در شهر ارومیه که قومیت‌های مختلف با آداب و رسوم و ارزش‌های قومی خاص زندگی می‌کنند؛ این دو متغیر اهمیت اساسی دارد. توسعه و پیشرفت چنین جامعه‌ای در وهله‌ی اول به میزان امنیت و همگرایی موجود در بین قومیت‌ها بستگی دارد. در شهر ارومیه دو قومیت آذری و کردی بیشترین جمعیت را تشکیل می‌دهند و میزان امنیت اجتماعی و همگرایی قومی آنها نقش مهمی در توسعه و امنیت شهر دارد.  لذا هدف این پژوهش، بررسی میزان و رابطه امنیت اجتماعی و همگرایی قومیت‌های آذری و کرد در شهر ارومیه بوده است. برای این منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، از بین شهروندان ارومیه، نمونه‌ای به تعداد 450 نفر (315 نفر از قومیت آذری، 135 از قومیت کردی بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای) شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه 24 سؤالی محقق ساخته امنیت اجتماعی و همگرایی قومی جمع‌آوری گردیده است. یافته‌های به دست آمده نشان داد که 1- میزان احساس امنیت اجتماعی قومیت‌های آذری و کرد در شهر ارومیه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد(01/0>P2- میزان احساس همگرایی قومی قومیت‌های آذری و کرد در شهر ارومیه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد (01/0>P. 3- بین احساس امنیت اجتماعی و همگرایی قومی در هر دو قومیت آذری و کرد  شهر ارومیه ضریب همبستگی معنادار وجود دارد (01/0>P. 4- میانگین امنیت اجتماعی و همگرایی هر دو قومیت با میانگین ماکزیمم تفاوت معنادار دارد (01/0>Pنتایج این تحقیق نشان داد که در شهر ارومیه دو قومیت آذری و کرد تقریباً به یک میزان احساس امنیت اجتماعی (به میزان زیاد) و همگرایی (به میزان متوسط) با یکدیگر دارند و همچنین در هر دو قومیت، بین این دو متغیر رابطه‌ی مستقیم و معنادار وجود دارد یعنی زمانی که احساس امنیت اجتماعی بالا می‌رود احساس همگرایی بین قومیت‌ها هم بالا می‌رود و بالعکس

کلیدواژه‌ها