بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان هیجده سال به بالا در شهر بافت

نویسندگان

 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان هیجده سال به بالا در شهر بافت می‌باشد حجم نمونه آن 330 نفر است متغیرهای مورد بررسی این پژوهش شامل سطح تحصیلات، پایگاه اجتماعی، سن و درآمد می‌باشد. این تحقیق پیمایشی است و علاوه بر پرسشنامه در انجام این تحقیق از ابزار کتابخانه و اسناد و مدارک برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است و روش‌های آماری مورد استفاده برای توصیف و تفسیر داده‌ها و اطلاعات به‌دست آمده شامل توزیع فراوانی و درصدگیری و آزمون فرض و همچنین روش کای اسکوئر است . نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که بین سن و نوع خشونت علیه زنان رابطه معنی‌داری وجود دارد و هرچه زنان سنشان بالاتر باشد خشونت علیه آنان بیشتر خواهد بود 78/38 درصد از زنان توسط همسرانشان مورد خشونت فیزیکی (بدنی) قرار گرفته‌، و 51/61 درصد از زنان اصلاً توسط همسرشان مورد خشونت فیزیکی قرار نگرفته‌اند. خشونت فیزیکی بوسیله‌ی شاخص‎های متعدد سنجش شده است. بین درآمد و میزان خشونت علیه زنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد یعنی هرچه درآمد مرد بالاتر باشد میزان خشونت او کمتر نخواهد بود. بین پایگاه اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه معنی‌داری وجود دارد یعنی زنانی که شاغل باشند کمتر تحت خشونت قرار می‌گیرند که 39/69 درصد زنان مورد مطالعه شاغل بودند بین تحصیلات و خشونت علیه زنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد و تحصیلات زنان مانع خشونت علیه آنان نمی‌شود که 47/86 درصد زنان مورد مطالعه باسواد بودند

کلیدواژه‌ها