رابطه بین عوامل اجتماعی- جمعیتی و محرک‌های غذایی جوانان مطابق با رویکرد بازاریابی اجتماعی

نویسندگان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت صنعتی

چکیده

امروزه بازاریابی اجتماعی به‌طور گسترده‌ای توسط سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها در زمینه‌های گوناگونی چون: محیط‌زیست، بهداشت و درمان و سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرد.در این تحقیق حوزه‌ی سلامت و بحث چاقی که در دهه‌ی اخیر موجب بروز مشکلات فردی و اجتماعی بسیاری در دنیا گردیده انتخاب شده است و رابطه بین 5 عامل اجتماعی جمعیتی: نوع زندگی، جنسیت، سن، میزان درآمد و ساعات کاری بر روی محرک‌های غذایی جوانان سنجیده می‌شود. محرک‌های غذایی جوانان براساس تحقیقات گذشته به 9 دسته: منافع سلامتی، نیازهای احساسی، راحتی(آرامش خاطر)، قیمت، اهمیت کنترل وزن، حالت و خلق، نگرانی اخلاقی، محتوای طبیعی تقسیم شده است. این تحقیق به دنبال آن است تا رابطه‌ی بین 5 عامل اجتماعی - جمعیتی را با محرک‌های غذایی جوانان مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق میدانی از نوع توصیفی - تحلیلی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه، تحت طیف لیکرت استفاده شده است. نمونه‌های جامعه آماری در این تحقیق از میان جوانان 18 تا 24 سال شهر رشت انتخاب شد که پس از گردآوری پرسشنامه، داده‌های به دست آمده به وسیله‌ی آزمون کای- دو و به کمک نرم افزارSPSSمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر وجود ارتباطبینسن، میزان درآمد و میزان ساعات کار در هفته افراد با محرک‌های غذایی و عدم وجود رابطه بین نوع زندگی و جنسیت افراد با محرک‌های غذایی جوانان بود.

کلیدواژه‌ها