بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اقتصادی زنان شهرستان خلخال

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه علوم ‌اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی زنان تحصیل‌کرده شهرستان خلخال می‌پردازد. در این مطالعه هدف آن است که تأسیس دانشگاه چه تأثیراتی از ابعاد مختلف بر روی زنان داشته است. پژوهش با روش پیمایشی و جامعه آماری زنان تحصیل‌کرده شهرستان خلخال، بخش‌ها و توابع و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 219 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری تصادفی بوده است و تأثیر متغیر مستقل (تأسیس دانشگاه) بر ارتقای آموزشی، فرهنگی زنان بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد بین تأسیس دانشگاه با ارتقای آموزشی، فرهنگی و اقتصادی زنان رابطه وجود دارد

کلیدواژه‌ها