بررسی عوامل فردی ـ اجتماعی مرتبط با خشونت علیه زنان متأهلناحیه­ی 6 شهر مشهد در سال 89-1388

نویسندگان

هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل فردی – اجتماعی مرتبط با خشونت علیه زنان متأهل ناحیۀ 6 شهر مشهد در سال 89-1388 می باشد که حجم نمونۀ آن 250نفر است.چارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق نظریه اکولوژیکی می باشد و اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ سنجیده شده است. متغییرهای مورد بررسی اینپژوهش شامل سطح تحصیلات زوجین، سن ازدواج زوجین، شاغل بودن زوجین، روابط زوجین و پایگاه اجتماعی زوجین می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی است و علاوه بر پرسشنامه در انجام این تحقیق از ابزار کتابخانه و اسناد و مدارک برای جمع آوری اطلاعات و همچنین آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spssاستفاده شده است.نتایج نشان داد که بین متغییرهای پایگاه اجتماعی زوجین با خشونت فیزیکی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و همچنین متغییرهای سطح سواد زوجین، روابط زوجین و سن ازدواج همسر با خشونت علیه زنان از طریق تجزیه و تحلیل کای اسکوئر و آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه معنادار معکوس ( منفی) حاصل شده است. در حالی که بین متغییر شاغل بودن زوجین با خشونت علیه زنان رابطه معنادار مستقیم ( مثبت) به دست آمده است.در پایان محدودیت های پژوهش ذکر شدند و پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها