بررسی اعتماد اجتماعی وعوامل موثر برآن(مورد مطالعه:استادان،کارکنان ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

نویسندگان

1 استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

شکل گیری اعتماد اجتماعی تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است.در این مقاله تبیین بخشی از عواملموثر براعتماد اجتماعی و چگونگی ارتباظ بین تعاملات اجتماعی،مشارکات اجتماعی وامنیت اجتماعی وتاثیر آن ها بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها