بررسی سرمایه اجتماعی بین گروهی ودرون گروهی قومی شهر بجنورد و عوامل  موثر بر آن

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

2 استادیار جامعه شناسی ، دانشگاه پیام نور

چکیده

 پژوهش به منظور (( بررسی سرمایه اجتماعی بین گروهی ودرون گروهی قومی شهر بجنورد و عوامل موثر برآن درسال 90_89 )) انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها