بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی و رضایت اجتماعی شهروندان مطالعه موردی ( شهر مکراغه )

نویسندگان

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پزوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی شهروندان مراغه ای  و رضایت اجتماعی می باشد...

کلیدواژه‌ها