بررسی نقش سبک زندگی بر میزان مسئولیت پذیری دبیران شهر ملکان در سال تحصیلی 91 - 1390

نویسندگان

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ج.ا. ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک زندگی دبیران با میزان مسئولیت پذیری آنان در شهرستان ملکان می باشد. سبک های زندگی عنصری مهم در ترسیم کردن آینده دنیای افراد هستند و لازم است..

کلیدواژه‌ها