تبیین نقش عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی( مطالعات موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل)

نویسندگان

1 عضو هیاًت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش ادراک عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی می باشد. فرضیه های پژوهش با توجه به ابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت اطلاعاتی) و...

کلیدواژه‌ها