پیامدهای اجتماعی اپارتمان نشینی:مطالعه موردی شهرمراغه

نویسنده

استادیاردانشگاه پیام نور

چکیده

در این تحقیق پیامدهای اجتماعی اپارتمان نشینی در ابعاد رضایتمندی اززندگی اپارتمان نشینی ،احساس امنیت ،حس اعتماد،احساس انزوا و

کلیدواژه‌ها