بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی واقتصادی موثر دروندالیسم بررسی موردی دانش اموزان پسر

نویسندگان

1 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه ازاد علوم وتحقیقات

چکیده

وندالیسم در مباحث اسیب شناسی به کلیه رفتارهای بزهکارانه ای که به منظورتخریب اگاهانه اموال‘
اشیا ومتعلقات عمومی ونیزتخریب ونابودی اثارهنری ودشمنی با علم وصنعت واثارتمدن صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها