مطالعه تقابل معماری سنتی یا مدرن

نویسندگان

عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد واحد خلخال –اردبیل-ایران

چکیده

معماری ازمهم ترین عناصرارزشی هرملت است وهمه صاحب نظران معتقدند که حفظ ارزش های اجتماعی وفرهنگی موجب پاسداشت هویت ملی است برهمین اساس معماری به دنبال حفظ خرده نظام فرهنگی جامعه والگو هاو بازسازی آثاربازمانده ازتاریخ جامعه است.

کلیدواژه‌ها