پیامدهای جامعه شناختی زلزله بم

نویسندگان

استادجامعه شناسی اصفهان

چکیده

پی آمدابتدایی زلزله مهیب پنجم دی ماه یک هزاروسیصدوهشتاد دو شهربم،کشته شدن بیش ازسی هزارنفربی خانمان شدن صدهاهزارنفر ازقربانیان این حادثه بود. ...

کلیدواژه‌ها