بررسی سرمایه اجتماعی فرهنگی بین گروه های مذهبی شهرتربت جام 

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدقوچان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،جامعه شناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدقوچان، ایران

چکیده

این پژوهش به مطالعه و بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین دو مذهب رایج در شهر تربت جام می‌پردازد. جامعه آماری مردم شهر تربت جام است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400نفر تعیین شده است. روش تحقیق پیمایشی است و بر اساس ابزار پرسشنامه دارای روایی مبتنی بر آلفای کرونباخ بوده و از نتایج به دست آمده چنین استنتاج شده که دین به معنای عام آن در جامعه دارای دستاوردهای زیادی است. مذهب و اعتقادات مذهبی خاص تأثیر بر میزان سرمایه اجتماعی ندارد. هر دو گروه با توجه به اعتقادات خاصی که دارند از یک میزان سرمایه اجتماعی برخوردارند. بیشترین تأثیر بر میزان سرمایه اجتماعی در این شهر امنیت اجتماعی و استفاده از رسانه‌های جمعی داشته است.

کلیدواژه‌ها