بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی با نحوه گذران اوقات فراغت در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر نقده (90_1389)

نویسندگان

1 دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، ایران

2 مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی _دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده

اوقات فراغت از جمله پدیده‌های مهم و شایان توجهی است که بی‌توجهی به آن، پیامدها و بازتاب‌های نگران‌کننده از جمله بیماری‌های اجتماعی، روانی و انحرافات اجتماعی را به دنبال دارد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی با نحوه گذران اوقات فراغت می‌باشد.
روش تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه بسته­پاسخ محقق­ساخته می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، دربرگیرنده کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر نقده به تعداد 17177 نفر در سال تحصیلی 90- 1389 نفر بوده که از این تعداد، 376 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه، انتخاب شده است. داده‌های حاصل نیز، با استفاده از نرم افزارspssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­ است. بر اساس یافته‌های تحقیق:
میانگین گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان پسر بیشتر از دختران می‌باشد. همچنین یافته‌های تحقیق رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق و نحوه گذران اوقات فراغت را تأیید می‌کند. در نهایت با استفاده از رگرسیون چند متغیره، دو متغیر سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی 34 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند. همچنین تأثیر متغیر مستقل  سرمایه فرهنگی بر متغیر وابسته بیشتر از سایر متغیرها بوده است. 

کلیدواژه‌ها