تأثیر بازی‌های خشن رایانه‌ای بر رفتاردانش آموزان پسر دبیرستان‌های شهرستان کوار

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه جامعه‌شناسی، جهرم

چکیده

      هدف پژوهش بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر رفتار دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان کواردر استان فارس است. جامعه آماری پژوهش 570 نفر دانش‌آموز پسر دبیرستان‌های این شهرستان وحجم نمونه 230نفر از آن‌هاست که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه، و از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته استکه پایایی آن‌ها با باز آزمایی و آلفای کرونباخ به میزان 71/0 محاسبه شد. داده‌های پژوهش با استفاده از جدول‌های توصیفی واستنباطی وآزمون‌های آنوا،اسپرمن وضریب همبستگی پیرسون تجزیه‌وتحلیل شدند.یافته‌های تحقیق نشان داد که بین عوامل جمعیتی چون سن، سطح تحصیلات، چگونگی گذراندن اوقات فراغت و درآمد ماهیانه خانواده‌ها و رفتار خشن دانش آموزان ارتباط نیست. علت آن یکپارچگی جامعه آماری و یکنواختی سطح و شیوه‌ی زندگی در شهر کوچکی چون کوار است. این در حالی است که بین عواملی چون ساعت بازی، نوع بازی، محل بازی، ویژگی تخیلی بودن بازی، وابستگی طبقاتی، بازی گروهی و مشارکتی بر رفتار دانش آموزان ارتباط مشاهده شد. نتیجه کلی پژوهش بیانگر ارتباط بین استفاده گسترده از بازی‌های خشن و رفتار ناهنجار دانش‌آموزان و درنتیجه تأثّیر استفاده گسترده از این بازی‌ها بر امنیت اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها