بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثّر بر ترس از جرم و پیامدهای آن(مورد مطالعه: شهروندان 18 سال و بالاتر اهواز)

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     امروزه ترس از جرم به واقعیت اجتماعی متمایز و حتی مهم­تر از خود جرم مبدل شده است. این مقاله با هدف بررسی تأثیر پاره­ای از عوامل اجتماعی مؤثّر بر ترس از جرم و پیامدهای آن نگاشته شده است. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش­نامه، در بین شهروندان 18 سال و بالاتر شهر اهواز، به انجام رسیده است. در این تحقیق از شیوه­ی نمونه­گیری طبقه­ بندی شده­ی تصادفی استفاده شده است.
مهمترین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که؛  متغیرهای سن، تحصیلات، اعتماد اجتماعی، محرومیت نسبی و...  بر ترس از جرم افراد تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها