بررسی تأثیر رسانه در افزایش عفو و بخشش مطالعه موردی: خانواده­های شهر زابل

نویسنده

گروه حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

     عفو در اصل به معنای صرف نظر کردن و رها کردن است. در قرآن توجه داده شده است که عفو در شمار ویژگی های مؤمنان پرهیزگار است و اشاره شده است کسانی که بیشتر از خطا­های مردم می­گذرند پرهیزگارترند. و از طرف دیگر رسانه می­تواند تأثیر زیادی را با برنامه­های تبلیغاتی خود در افزایش عفو و بخشش داشته باشد. در این راستا در این مقاله به بررسی تأثیر رسانه در افزایش عفو و بخشش پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی و پرسش­نامه­ای می­باشد. دو فرضیه در رابطه با اهداف تحقیق تدوین شده است. در رابطه با فرضیات شاخص­هایی مطرح شد. و با استفاده از نرم افزارSPSS  به میانگین شاخص­ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. نتایج نشان می­دهد که، در فرضیه اول، در تمامی شاخص­ها باSIG های به دست آمده 000/0 رابطه معنادار و مثبتی بین رسانه و افزایش عفو و بخشش وجود دارد. همچنین در رابطه با فرضیه دوم، نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در اثر رسانه در رواج فرهنگ عفو و گذشت در بین خانواده­های قشر پایین و قشر بالا وجود دارد. در پایان نیز در راستای نتایج تحقیق پیشنهادهایی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها