فراتحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

این پژوهش با هدف فراتحلیل مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر زنان و جوانان انجام شده است. با توجه به نقش مهم زنان و جوانان  به عنوان دو نیروی تحول‌خواه و اثرگذار در جامعه ایران تحلیل جامعه‌شناسانه گرایش‌ آن‌ها نسبت به سبک زندگی مدرن یکی از مهم‌ترین کلیدهای فهم واقعیت‌های جامعه‌ی  ایرانی است. این مقاله کوشیده است تا از ورای پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص سبک زندگی زنان و جوانان در ایران ، به دسته‌بندی و تحلیل مؤلفه‌هایی تبیین کننده و اثرگذار بر سبک زندگی زنان و جوانان ایرانی بپردازد.
     مؤلفه‌های سازنده‌ی سبک زندگی درگستره‌ی میدان‌های متعدد و متنوعی پراکنده‌است. اما به نظر می‌رسد پژوهشگر ایرانی به نیت یافتن آن‌چه که در متن واقعیت‌های جامعه‌ی ایرانی و زندگی روزمره انسان ایرانی(زنان و جوانان) وجود دارد، به مؤلفه‌های تقلیل‌گرایانه‌ای چون(اوقات فراغت،هنجارهای مصرف،الگوهای خرید و مدیریت بدن(اغلب نوع پوشش) پرداخته است. این در حالی است که ضعف در انجام‌ پژوهش‌های انگشت شمار کیفی و ترکیبی نسبت به پژوهش‌های کمی، تأکید بر ابعاد خاصی از زندگی جوانان و زنان، خلأ کار جامعه شناسانه در حوزه سبک زندگی مردان به طور خاص از موارد برجسته در پژوهش‌های مورد مطالعه است. تبیین کنندگی بالای متغیر سرمایه فرهنگی نسبت به سایر متغیرهای اثر گذار بر سبک زندگی از موارد مشترک در اغلب پژوهش‌هایی است که به مطالعه‌ی سبک زندگی زنان و جوانان ایرانی پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها